Άδεια Διαμονής, Απόσπαση Και Εργασία Στην Ελλάδα

Η Ελλάδα (Ελληνική Δημοκρατία) ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης εφαρμόζει ειδική νομοθεσία για τη μετανάστευση με απώτερο σκοπό την προστασία της Ευρωπαϊκής αγοράς και οικονομίας. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την εταιρεία ή τους πελάτες σας, ώστε να βιώσουν τη διαδικασία νόμιμης μετανάστευσης στην Ελλάδα όσο πιο ομαλά γίνεται.

Ως υπήκοος τρίτης χώρας ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι υπήκοος της Ελλάδος ή κάποιου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο/Η υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας ή να γίνει κοινωνός του ελληνικού πολιτισμού.

Κατωτέρω θα εντοπίσετε κάποιες από τις σημαντικότερες επιλογές που οι πελάτες ή οι εργαζόμενοι σας έχουν:

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως διευθυντικά στελέχη, (διευθυντές/διευθύντριες, προϊστάμενοι/προϊστάμενες, ανώτεροι σύμβουλοι), σε μια ελληνική εταιρεία, είτε θυγατρική ξένης εταιρείας, είτε όχι με την απόκτηση ειδικού τύπου βίζας (visa) και την κατάθεση σχετικής αίτησης για την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Είμαστε εδώ για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα ακόλουθα στάδια:

ΕΚΔΟΣΗ BIZAΣ (VISA)

Ο/Η υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να εισέλθει στην Ελλάδα και να υποβάλει σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας διαμονής του/της, αφού προηγουμένως έχει αποκτήσει συγκεκριμένη θεώρηση εισόδου υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο. Η έκδοση βίζας εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο/η αιτών/ούσα. Για παράδειγμα, πολλά ελληνικά προξενεία είναι εξοικειωμένα με αυτό το είδος κινητικότητας με αποτέλεσμα να εκδίδουν τη σχετική βίζα την ίδια ημέρα, μετά την ολοκλήρωση του ραντεβού των αιτούντων. Κάποια από αυτά χρειάζονται δύο με τρείς εβδομάδες για την έκδοση της σχετικής βίζας βάσει και του σχετικού φόρτου εργασιών τους. Η έγκαιρη επικοινωνία με το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο από πλευράς μας, καθώς και η διευθέτηση του σχετικού ραντεβού για τους πελάτες ή τους εργαζομένους σας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διαδικασία μετανάστευσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε τη διαδικασία έκδοσης βίζας προγραμματίζοντας με εμάς μια διαδικτυακή ή εκ του σύνεγγυς συνάντηση.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Μετά την έκδοση της αντίστοιχης βίζας ο/η υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να εισέλθει στην Ελλάδα. Σημειώστε ότι ο/η αιτών/ούσα θα λάβει ειδική σφραγίδα εισόδου στο διαβατήριό του/της, όταν εισέλθει στην πρώτη χώρα Σένγκεν (Schengen) κατά το ταξίδι του/της στην Ελλάδα.

Ορίζουμε μαζί σας τη διαδικασία προετοιμασίας και παράδοσης των σχετικών εγγράφων και υποβάλουμε τη σχετική αίτηση άδειας διαμονής των πελατών ή εργαζομένων σας στο Υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα. Ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα καθ’ όλη τη διαδικασία είναι η σύμβαση εργασίας του/της υπηκόου τρίτης χώρας με την εργοδότρια εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να συνταχθεί ή να ελεγχθεί από το γραφείο μας.

Μετά την ανωτέρω υποβολή ο/η αιτών/ούσα θα λάβει το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, (E-Certificate).

Για να μπορέσει ο/η αιτών/ούσα να ξεκινήσει την εργασία του/της στην Ελλάδα πρέπει να εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Για την έκδοση των ανωτέρω αριθμών απαιτούνται τρείς με επτά εργάσιμες ημέρες. Η εργοδότρια εταιρεία μπορεί στη συνέχεια να δηλώσει την έναρξη απασχόλησης του/της εργαζομένου/ης της στο Υπουργείο Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) και να λάβει το σχετικό έντυπο πρόσληψης, (Ε3).

Σε αυτό το σημείο ο/η υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να ξεκινήσει την εργασία του/της στην Ελλάδα.

Σε ένα δεύτερο στάδιο, (περίπου μετά από δύο με τρεις ​​μήνες), και κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου θα συνοδεύσουμε τον/την υπήκοο τρίτης χώρας για να υποβάλει τα βιομετρικά του/της στοιχεία στο Υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα στη διαδικασία μετανάστευσης. Ωστόσο, για να εκδώσει το Υπουργείο την αναφερόμενη άδεια διαμονής, πρέπει να εκδοθεί και να υποβληθεί ο ειδικός αριθμός μητρώου του/της αιτούντα/αιτούσης στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας, (o λεγόμενος ΑΜΑ).

Ακολούθως, η άδεια διαμονής θα εκδοθεί και θα παραδοθεί στον/στην υπήκοο τρίτης χώρας.

Η αναφερόμενη Άδεια Διαμονής ισχύει για δύο έτη με αναδρομική ισχύ και έναρξη κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ως περιγράφεται ανωτέρω.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε την κατάσταση της άδειας διαμονής των πελατών ή των εργαζομένων σας και τυχόν οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια απαιτείται από πλευράς τους.

Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες μπορούν να εκδώσουν τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΜΑ, ως απαιτείται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε προσφορά για αυτές τις υπηρεσίες.

Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι μπορούν να εκδώσουν πακέτο ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για τους πελάτες ή τους εργαζομένους σας, ομαδικά ή ατομικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε την ασφαλιστική κάλυψη των πελατών ή εργαζομένων σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας διαμονής των πελατών ή εργαζομένων σας. Δεν απαιτείται η έξοδος και η εκ νέου είσοδος των αιτούντων στην Ελλάδα. Μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Μετανάστευσης σε οποιοδήποτε στάδιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσετε την κατάσταση της άδειας διαμονής των πελατών ή εργαζομένων σας.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα αγκαλιάζουν και υποστηρίζουν την οικογενειακή επανένωση. Για το σκοπό αυτό, η ελληνική νομοθεσία ορίζει τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα μέλη της οικογένειας των πελατών ή των εργαζομένων σας  προκειμένου να επανενωθούν στην Ελλάδα. Ο/H σύζυγος ή ο/η αποδεδειγμένος/η σύντροφος, υπήκοος τρίτης χώρας, αποκτά πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας. Στην περίπτωση που η οικογένεια περιλαμβάνει τέκνα, να σημειωθεί ότι μόνο τα ανήλικα τέκνα έως δεκαοκτώ (18) ετών δικαιούνται της λήψης ειδικού τύπου βίζας και της σχετικής άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τις υπηρεσίες μας.

Ενδιαφέρεστε να ανοίξετε θέσεις εργασίας για υψηλόβαθμα στελέχη ή εξειδικευμένους επαγγελματίες που εργάζονται για τουλάχιστον δώδεκα μήνες σε εταιρεία που βρίσκεται σε κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εταιρεία σας ανήκει στον ίδιο Όμιλο με την αλλοδαπή εταιρεία-εργοδότη; Για την πραγματοποίηση της ενδοεταιρικής μετάθεσης απαιτείται η λήψη ειδικού τύπου βίζας και η υποβολή σχετικής αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε και να σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στα διάφορα στάδια αυτής της διαδικασίας:

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ (VISA)

Για να εισέλθει ο/η ενδοεταιρικά μετατιθέμενος/η στην Ελλάδα και να υποβάλει αίτηση για την έκδοση της άδειας διαμονής του/της, χρειάζεται προηγουμένως να αποκτήσει συγκεκριμένο τύπο βίζας με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο. Η έκδοση βίζας εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο/η αιτών/ούσα. Για παράδειγμα, πολλά ελληνικά προξενεία είναι εξοικειωμένα με αυτό το είδος κινητικότητας με αποτέλεσμα να εκδίδουν τη σχετική βίζα την ίδια ημέρα, μετά την ολοκλήρωση του ραντεβού των αιτούντων. Κάποια από αυτά χρειάζονται δύο με τρείς εβδομάδες για την έκδοση της βίζας βάσει και του φόρτου εργασιών τους. Η έγκαιρη επικοινωνία με το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο από πλευράς μας, καθώς και η διευθέτηση του σχετικού ραντεβού για τους πελάτες ή τους εργαζομένους σας κρίνεται πολύ σημαντική για τη διαδικασία μετανάστευσης στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε τη διαδικασία έκδοσης βίζας προγραμματίζοντας με εμάς μια διαδικτυακή ή εκ του σύνεγγυς συνάντηση.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Μετά την έκδοση της θεώρησης εισόδου (visa), ο/η υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να εισέλθει στην Ελλάδα. Ορίζουμε μαζί σας τη διαδικασία προετοιμασίας και παράδοσης των σχετικών εγγράφων και υποβάλουμε τη σχετική αίτηση άδειας διαμονής των πελατών ή εργαζομένων σας στο Υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα.

Τα πιο σημαντικά έγγραφα καθ’ όλη τη διαδικασία είναι το αποδεικτικό της εξειδίκευσης και της εμπειρίας του/της υπηκόου τρίτης χώρας, η σύμβαση εργασίας με την εταιρεία-εργοδότη και μια επιστολή με συγκεκριμένο περιεχόμενο υπογεγραμμένη από την εταιρεία-εργοδότη, τον/την υπήκοο τρίτης χώρας και την ελληνική εταιρεία. Το γραφείο μας μπορεί να ετοιμάσει την αναφερόμενη επιστολή.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων και της σχετικής αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, ο/η υπήκοος τρίτης χώρας θα λάβει το αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης, το λεγόμενο E-Certificate.

Σε αυτό το σημείο ο/η υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να παρευρίσκεται φυσικά και να απασχολείται στις εγκαταστάσεις της ελληνικής εταιρείας.

Λάβετε υπόψιν ότι ο/η υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει να εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα και ενδεχομένως Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Εάν είναι υπήκοος χώρας που έχει ήδη υπογράψει διμερή συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης με την Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).  Ο χρόνος έκδοσης των ανωτέρω αριθμών υπολογίζεται περίπου στις τρείς με επτά εργάσιμες ημέρες.

Σε δεύτερο στάδιο (περίπου δύο με τρείς ​​μήνες μετά) και κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου πρόκειται να συνοδεύσουμε τον/την αιτούντα/αιτούσα προκειμένου να υποβάλει τα βιομετρικά του/της στοιχεία στο Υπουργείο Μετανάστευσης στην Αθήνα. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα στη διαδικασία της νόμιμης μετανάστευσης.

Η άδεια διαμονής ενδοεταιρικής μετάθεσης εκδίδεται με διάρκεια ενός έτους και παραδίδεται στον/στην υπήκοο τρίτης χώρας.

*Λάβετε υπόψιν ότι το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των ενδοεταιρικά μετατιθέμενων στην Ελλάδα εξετάζεται κατά περίπτωση.  Το θέμα αυτό έχει ήδη επιλυθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης στην Ελλάδα με την αποδοχή από  πλευράς τους σχετικής βεβαίωσης ιδιωτικής ασφάλισης που περιλαμβάνει συγκεκριμένες καλύψεις, ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα στο Υπουργείο Εργασίας. Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας θα το επιλύσει σύντομα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσετε την κατάσταση της άδειας διαμονής των πελατών ή εργαζομένων σας και τυχόν  οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια απαιτείται.

Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες μπορούν να εκδώσουν τον ΑΦΜ, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και την βεβαίωση ιδιωτικής ασφάλισης με τις καλύψεις που απαιτούνται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε προσφορά για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας διαμονής των πελατών ή εργαζομένων σας. Δεν απαιτείται η έξοδος και η εκ νέου είσοδος των αιτούντων στην Ελλάδα. Μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Μετανάστευσης σε οποιοδήποτε στάδιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσετε την κατάσταση της άδειας διαμονής των πελατών ή εργαζομένων σας.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα αγκαλιάζουν και υποστηρίζουν την οικογενειακή επανένωση. Για το σκοπό αυτό, η ελληνική νομοθεσία ορίζει τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα μέλη της οικογένειας των πελατών ή των εργαζομένων σας προκειμένου να επανενωθούν στην Ελλάδα. Ο/Η σύζυγος ή ο/η αποδεδειγμένος/η σύντροφος, υπήκοος τρίτης χώρας, αποκτά πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας. Στην περίπτωση που η οικογένεια περιλαμβάνει τέκνα, να σημειωθεί ότι μόνο τα ανήλικα τέκνα έως δεκαοκτώ ετών (18) δικαιούνται της λήψης ειδικού τύπου βίζας και της σχετικής άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τις υπηρεσίες μας.

Οι πελάτες ή οι εργαζόμενοι σας έχουν τη δυνατότητα να μετεγκατασταθούν στην Ελλάδα και να παρέχουν την εργασία τους με ψηφιακά μέσα. Απαραίτητη προϋπόθεση να εργάζονται σε εταιρεία που βρίσκεται εκτός Ελλάδας ή να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες του σε εταιρείες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, ή να είναι ιδιοκτήτες εταιρείας που βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Οι πελάτες ή εργαζόμενοι σας πρέπει να έχουν επαρκή κεφάλαια για να ζήσουν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ως επαρκές κεφάλαιο διαβίωσης έχει οριστεί το ποσό των 3.500,00 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση στο μηνιαίο εισόδημά τους αποτελεί το εισιτήριο εισόδου της οικογένειας τους στη χώρα.

Η διάρκεια της σχετικής άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί.

Οι πελάτες ή εργαζόμενοι σας και η οικογένεια τους δεν αποκτούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, ενώ πρέπει να καταθέσουν βεβαιώσεις ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης με συγκεκριμένες καλύψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης.

Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι μπορούν να εκδώσουν τις σχετικές καλύψεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση.

Εάν οι πελάτες σας ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα και να λάβουν σχετική άδεια διαμονής υπό το καθεστώς επενδυτών, αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η ελληνική νομοθεσία δίδει διάφορες επενδυτικές επιλογές, όπως επένδυση μέσω της αγοράς ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ή ομολόγων ή μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, εταιρικών ομολόγων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη σε ρυθμιζόμενες αγορές στην Ελλάδα, ή δια της συνεισφοράς συγκεκριμένου ποσού σε υφιστάμενη επένδυση στην Ελλάδα, με εισφορά κεφαλαίου σε συγκεκριμένους τύπους Εταιρειών στην Ελλάδα ή μέσω Προθεσμιακής Κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Το ύψος κάθε επενδυτικής επιλογής κυμαίνεται από 250.000 έως 500.000 ευρώ και εξαρτάται από την επενδυτική απόφαση των πελατών σας.

Επιπλέον, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης αδειών διαμονής σε υψηλόβαθμα στελέχη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για αυτήν την κατηγορία υπηκόων τρίτης χώρας, η ελληνική νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη οικογένειας των πελατών σας να εισέλθουν στην Ελλάδα. Ως μέλη οικογένειας ορίζονται ο/η σύζυγος, ο/η αποδεδειγμένος σύντροφος, αλλά και τα άγαμα τέκνα του/της έως εικοσιένα (21) ετών, καθώς και οι γονείς των πελατών σας.  Οι πελάτες σας έχουν επίσης την επιλογή να συνοδευτούν και από τους πεθερούς τους! Τα μέλη οικογένειας δεν αποκτούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση.

Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες μπορούν να συμβουλεύσουν εσάς και τους πελάτες σας σχετικά με τις επενδυτικές τους επιλογές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού με τους οικονομικούς μας συμβούλους.

Οι πελάτες ή οι εργαζόμενοι σας είναι συγγραφείς, μυθιστοριογράφοι, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι, σκηνογράφοι ή καλλιτέχνες ή μέλη ενός οπτικοακουστικού έργου που θα λάβει χώρα εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην Ελλάδα; Έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου με ελληνική εταιρεία; Οι πελάτες ή εργαζόμενοι σας θα χρειαστούν την έκδοση ειδικού τύπου βίζας προκειμένου να εισέλθουν στην Ελλάδα και να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη σχετικής άδειας διαμονής. Η διάρκεια της άδειας αυτής ακολουθεί τη διάρκεια της σύμβασης που έχουν υπογράψει. Η σχετική αίτηση θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τις συμβουλές και τις υπηρεσίες μας.

Οι Ευρωπαίοι υπήκοοι έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία οι Ευρωπαίοι υπήκοοι μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα χωρίς την υποχρέωση έκδοσης σχετικής άδειας διαμονής. Ωστόσο, οφείλουν να εκδώσουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ειδικό αριθμό μητρώου εγγραφής τους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας (ΑΜΑ).

Εάν εσείς ή οι πελάτες σας ενδιαφέρεστε να προσλάβετε Ευρωπαίο υπήκοο στην εταιρεία σας, είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε.  Αν και Ευρωπαίοι υπήκοοι, οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν την επαγγελματική τους επάρκεια και ισοτιμία στην Ελλάδα, ειδικότερα στη περίπτωση που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, εάν προσλάβετε έναν/μία μηχανικό που δεν θα έχει προβεί σε αναγνώριση  των επαγγελματικών του/της προσόντων στην Ελλάδα και εγγραφή στο σχετικό Μητρώο, θα είναι αδύνατο να υπογράψει και να δεσμεύσει την Ελληνική Εταιρεία υπό την ιδιότητα του/της (π.χ. κατά την υπογραφή τεχνικής μελέτης που πρόκειται να κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), αλλά μπορείτε να προσλάβετε τον/την ανωτέρω μηχανικό για να παρέχει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία σας χωρίς να έχει το δικαίωμα να υπογράψει ή να δεσμεύσει την εταιρεία υπό την ιδιότητά του/της. Το αυτό ισχύει και για τους εργάτες που προτίθεστε να προσλάβετε. Δεν μπορείτε να προσλάβετε έναν εργάτη που χρειάζεται συγκεκριμένη άδεια για να εργαστεί στην Ελλάδα ως γομωτής ή ηλεκτρολόγος, εκτός εάν ο τελευταίος προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αναγνώριση του διπλώματος του και των επαγγελματικών του προσόντων.

Οι εξωτερικοί μας συνεργάτες μπορούν να εκδώσουν τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΜΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τις υπηρεσίες μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγκαλιάζει την κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων. Εσείς ή οι πελάτες σας έχετε την επιλογή να αποσπάσετε τους εργαζομένους σας στην ελληνική εταιρεία, μέλος του Ομίλου σας.

Η εφαρμογή της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας εξαρτάται από τη συνολική διάρκεια της απόσπασης και βασικές νομικές αρχές κάθε φορά. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι  υποχρεούνται να εκδώσουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα,  ωστόσο μπορούν να αποφύγουν την έκδοση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εγγράφου Α1,  εκδοθέντος πριν την απόσπαση τους.

Το νομικό πλαίσιο παρέχει συγκεκριμένη λίστα ενεργειών συμπεριλαμβανόμενης της αντίστοιχης υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του τόπου παροχής των υπηρεσιών. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι θα επικοινωνήσετε με το γραφείο μας πριν την απόσπαση των εργαζομένων σας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι σας είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και εργάζονται σε εταιρεία που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν επίσης να αποσπαστούν χωρίς τη σχετική υποχρέωση έκδοσης άδειας διαμονής στην Ελλάδα, ωστόσο πρέπει να είναι κάτοχοι συγκεκριμένου τύπου βίζας πριν την άφιξή τους στη χώρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τις συμβουλές και τις υπηρεσίες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τις συμβουλές και την υποστήριξή μας, εάν οι εργαζόμενοι σας ή οι πελάτες σας  είναι Έλληνες υπήκοοι, (κάτοχοι ελληνικής ιθαγένειας), ή έχουν αποδεδειγμένη καταγωγή από την Ελλάδα και εργάζονται και ζουν εκτός αυτής,  ωστόσο πρέπει να αποσπαστούν στην χώρα καταγωγής τους ή να απασχοληθούν απευθείας στην ελληνική θυγατρική σας εταιρεία.

Εάν εσείς ή οι πελάτες σας είστε η εργοδότρια-εταιρία και χρειάζεστε υποστήριξη για να οργανώσετε ή να ελέγξετε τη διαδικασία πρόσληψης ή απόλυσης, τα πρότυπα των συμβάσεων εργασίας σας ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει της ιδιότητας των εργαζομένων σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να ορίσουμε μια συνάντηση.