Εταιρική Υποστήριξη & Συμβάσεις

Το γραφείο μας παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε ιδιώτες και εταιρείες σε διάφορους τομείς, ενδεικτικά:

  • Ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα (εγγραφή εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και διατυπώσεις δημοσιότητας).
  • Σύνταξη Καταστατικού Εταιρείας.
  • Εταιρική εκπροσώπηση.
  • Εταιρική συμμόρφωση και δέουσα επιμέλεια (due diligence).
  • Σύνταξη και οριστικοποίηση δίγλωσσων εταιρικών πρακτικών και συμμόρφωση με τις αντίστοιχες διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
  • Τήρηση αρχείου και σύνταξη γνωμοδοτήσεων με βάση τις ανάγκες της εταιρείας.
  • Διαπραγμάτευση, σύνταξη, οριστικοποίηση και έλεγχος συμβάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ορίσουμε μια συνάντηση με βάση τις ανάγκες σας.